Spausdinti

Apie MOSTA

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.

MOSTA veiklos sritys: mokslo, studijų ir inovacijų sričių stebėsena, vertinimas ir su tuo susijusi kita veikla.

MOSTA veiklos rūšys:

  1. vykdyti mokslo, studijų ir inovacijų stebėseną, vertinimą atsižvelgiant į valstybės, visuomenės ir ūkio poreikius;
  2. teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendacijas dėl mokslo, studijų ir inovacijų politikos tobulinimo, siekiant didinti mokslo, studijų ir inovacijų efektyvumą ir skatinti inovatyvios ekonomikos augimą;
  3. rengti mokslo, studijų ir inovacijų politikos strategines įžvalgas;
  4. rengti ir viešai skelbti mokslo, studijų ir inovacijų politikai formuoti ir įgyvendinti reikalingą įrodymais grįstą informaciją, įtraukti į šią veiklą mokslo, studijų, inovacijų sistemos suinteresuotąsias šalis;
  5. atlikti mokslo, studijų ir inovacijų politikos įgyvendinimo analizę ir teikti rekomendacijas, kaip ją tobulinti;
  6. teikti siūlymus, kaip derinti tarpinstitucinę ir tarpžinybinę veiklą mokslo, studijų ir inovacijų politikos srityse;
  7. atlikti Vyriausybės komisijos – Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginės tarybos ir Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti sekretoriatų funkcijas;
  8. rengti ir viešai skelbti savo metines veiklos ataskaitas.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

Misija

Ekspertinėmis kompetencijomis ir profesionaliu darbu kuriame kokybiškesnį valstybės valdymą ir formuojame objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą.

Vertybės

Profesionalumas

Turime gilias žinias, tinkamai pasirenkame ir taikome tyrimų metodus, operatyviai pateikiame rezultatus suinteresuotosioms šalims ir užtikriname tinkamą vidinę ir išorinę veiklos ir jos rezultatų sklaidą.

Objektyvumas

Dirbame nešališkai, be išankstinių nuostatų ir emocinio vertinimo, naudojame visą prieinamą informaciją ir duomenis, išvadas ir rekomendacijas formuluojame remdamiesi įrodymais, reikiamą informaciją pateikiame neselektyviai.

Įžvalgumas

Pirmieji identifikuojame tendencijas, numatome iššūkius ir pasiūlome sprendimų būdus.

Lyderystė

Suburiame suinteresuotas šalis siekti svarbiausių tikslų visuomenei aktualiose srityse.

Sekite mūsų naujienas:

© 2018 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.